wordpress themes.

Wiadomości

Język polski jako obcy

Linguae Mundi zaprasza na kurs języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej. W programie ciekawe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę lektorów, pomoce dydaktyczne, atrakcyjny program wzbogacony o wyjścia kulturalne, możliwość uzyskania państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz poczęstunek śródlekcyjny.

Prawo do uczestnictwa w kursie mają:

  • obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, których status został określony przez Konwencję Genewską z dnia 28 lipca 1951 roku oraz Protokół Nowojorski do niej z roku 1967, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt jako uchodźcy na terytorium jednego z państw członkowskich;
  • obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, objęci jedną z form ochrony uzupełniającej
    w rozumieniu dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 304 z dnia 30.09.2004 r.) w sprawie minimalnych norm uznawania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców za uchodźców lub osoby, które z innych względów wymagają ochrony międzynarodowej, statusu tych osób oraz zakresu przyznawanej pomocy;
  • obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, którzy złożyli wniosek o objęcie ich jedną z ww. form ochrony;
  • obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy objęci ochroną tymczasową w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE.

Zapisy na kurs prowadzone są w ciągu całego czasu trwania projektu, fundacja ma prawo odmówić przyjęcia na kurs z powodu braku miejsc lub niespełnienia kryteriów rekrutacji.

Kurs obejmuje

  • lekcje języka polskiego, wykłady z wiedzy o Polsce, warsztaty dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, wycieczki.

Koordynatorem projektu jest Adam Sajkowski, asystentami koordynatora są Ludwika Zalewska i Karol Waniek, metodykiem jest Samanta Busiło. Zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób w siedzibie fundacji przy ulicy Krzywickiego 34 (wejście B) w Warszawie. Istnieje możliwość dojazdu do słuchacza w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.

Więcej informacji na stronie www.linguaemundi.pl
pod telefonem: 22 625-42-53 ,22 625-42-53 ,
e-mail: k.waniek@linguaemundi.pl

Tags: , ,