wordpress themes.

Informacja o usługach


1. UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW – 1800 ZŁOTYCH BRUTTO + OPŁATY SKARBOWE ( W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WNIOSKU)

Usługa skierowana do cudzoziemców, którzy pracują w Polsce, mają lub są w oczekiwaniu na stabilne zatrudnienie, mają plany zostać w Polsce na okres 3-4 lat, planują stabilny pobyt, pracę, zamieszkanie, świadomie podchodzą do formalnych spraw w kraju. Co my robimy: jesteśmy pełnomocnikami cudzoziemca w organach administracji państwowej, do której kierowane wnioski o udzielenie pobytu, wykonujemy wszystkie czynności prawno-administracyjne w celu uzyskania pozytywnej decyzji dla cudzoziemca.  


2. UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRACE WOJEWÓDZKIEGO – 900 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa skierowana do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Co robimy: jesteśmy pełnomocnikami pracodawcy, wykonujemy czynności administracyjno-prawne w celu uzyskania właściwego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, konsultujemy pracodawcę w dalszym pobycie cudzoziemca, w uzyskaniu rezydencji podatkowej, za zgodą pracodawcy robimy audyt rozliczeń z ZUS i US zatrudnionego cudzoziemca.

3. ODWOŁANIE OD NEGATYWNEJ DECYZJI WOJEWODY W SPRAWACH UDZIELENIA POBYTU CUDZOZIEMCOM W POLSCE – 1000 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa dla cudzoziemców, które otrzymały negatywne orzeczenie z urzędu wojewódzkiego. Negatywne orzeczenie to odmowa w udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, pobyt rezydenta długoterminowego. Co robimy: jako pełnomocnik cudzoziemca składamy odwołanie od negatywnej decyzji do organu II instancji, prowadzimy korespondencie z organem zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, po wyczerpaniu zasobów kpa w razie przewlekłego postępowania w organie II instancji składamy skargę do właściwego sądu administracyjnego. Doprowadzamy sprawę do pozytywnego rozstrzygnięcia. 

4. ZŁOŻENIE WNIOSKU O EMERYTURZE DLA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE, PRZYGOTOWANIE I ZEBRANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA – 500 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa dla cudzoziemców w Polsce, które osiągnęły wiek emerytalny. Jeżeli cudzoziemiec w wieku emerytalnym był zatrudniony w Polsce i spłacano od jego wynagrodzenie składki do ZUS, to nasza usługa polega na zebraniu wszystkich potwierdzeń zatrudnienia w Polsce, sprawdzenia danych identyfikacyjnych w celu wyeliminowania błędów oraz podwójnych kont, wnioskujemy do ZUS o emeryturę jako pełnomocnicy cudzoziemca, prowadzimy korespondencje z ZUS. W razie potrzeby pomagamy również poprawić błędy w rozliczenia do Urzędu skarbowego jeżeli były w poprzednich okresach.   

5. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA NIEPEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY CUDZOZIEMCÓW – 800 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa dla cudzoziemców i ich małoletnich dzieci. Co robimy: Usługa skierowana do cudzoziemców oraz rodzin mieszanych, którzy pracują w Polsce, mają lub są w oczekiwaniu na stabilne zatrudnienie, mają plany zostać w Polsce na okres 3-4 lat, planują stabilny pobyt, pracę, zamieszkanie, świadomie podchodzą do formalnych spraw w kraju. Co my robimy: jesteśmy pełnomocnikami cudzoziemca w organach administracji państwowej, do której kierowane wnioski o udzielenie pobytu dla małoletnich dzieci, wykonujemy wszystkie czynności prawno-administracyjne w celu uzyskania pozytywnej decyzji dla małoletnich cudzoziemców.

6. KONSULTACJA – STACIONARNA LUB ON-LINE (MEET) – 50 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa dla pracodawców i cudzoziemców – tematy: prawo migracyjne, legalność pobytu, legalność zatrudnienia, właściwość pobytu odnośnie posiadanej wizy, jak prawidłowo poszukiwać zatrudnienie, jak przygotować do stałego pobytu w Polsce, gdzie składać egzamin z języka polskiego w celu uzyskania certyfikatu, gdzie poszukiwać informacji źródłowej w sprawie praw i obowiązków cudzoziemców. Umówić się na konsultację można za nr tel. +48 730 326 122. 


7. PROWADZENIE SPRAWOZDAŃ I ROZLICZEŃ Z ZUS I URZĘDEM SKARBOWYM W IMIENIU PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – 70 ZŁOTYCH BRUTTO/ MIESIĘCZNI

Usługa dla płatników składek do ZUS-pracodawcy zatrudniający pracowników w gospodarstwach domowych lub firmach wpisanych do CEIDG, KRS. Co robimy – po otrzymaniu właściwego pełnomocnictwa od płatnika składek rejestrujemy go w ZUS, zgłaszamy pracowników, wysyłamy comiesięczne deklaracje rozliczeniowe, przygotujemy umowy o pracę lub zlecenie dla pracownika, generujemy każdego miesiąca listy płac, określamy kwotę płatności do ZUS oraz US w zależności od miesiąca. Robimy rozliczenie podatkowe płatnika składek – PIT-4R, PIT-11, PIT-37 dla pracownika. 

8. KONSULTACJE W SPRAWACH ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM, UZYSKANIEM PESEL, ZMIANAMI DANYCH DO URZĘDU SKARBOWEGO – OD 50 DO 100 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa dla cudzoziemca. Co robimy: ustalamy czy posiada NIP lub PESEL, w razie braku takiej identyfikacji wnioskujemy o nadanie PESEL lub doradzamy otrzymać PESEL poprzez zameldowanie; zgłoszenie do US na formularzu ZAP-3, sprawdzamy deklaracje podatkowe od pracodawcy i wyjaśniamy, czy wszystko otrzymane od pracodawcy, analizujemy zatrudnienie w poprzednich latach. W razie potrzeby otrzymujemy informacje z ZUS o zarobkach, doradzamy odpowiednią stronę do samodzielnego rozliczenia podatkowej deklaracji PIT-37.

9. ANULOWANIE ZAKAZU WJAZDU DLA CUDZOZIEMCÓW – 500 ZŁOTYCH

Usługa dla cudzoziemca. Co robimy: otrzymujemy pełnomocnictwo od cudzoziemca przed jego powrotem do kraju ojczystego i w odpowiednik okresie karencji wnioskujemy o anulowanie zakazu wjazdu. Prowadzimy dalszą korespondencie ze Strażą graniczną i urzędem do spraw cudzoziemców w tej sprawie.    

10. UZYSKANIE OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU PRACY DLA CUDZOZIEMCA – 400 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa dla pracodawców i cudzoziemców. Co robimy: jesteśmy pełnomocnikami pracodawcy w celu skierowania wniosku do właściwego urzędu pracy, zgodnie z siedzibą pracodawcy lub stałym zameldowaniem (w przypadku osoby fizycznej) Składamy wniosek o zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemca (określona grupa cudzoziemców), po zatrudnieniu cudzoziemca składamy pismo do PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca.

11. SZKOLENIE ON-LINE DLA 3-5 OSÓB Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEJ GODZINY DORADZTWA INDYWIDUALNEGO – 150 ZŁOTYCH BRUTTO/OSOBA

Usługa dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz ich pracowników, może to być wspólna rozmowa w celu wyjaśnienia właściwej drogi formalnej dla poszczególnych przypadków, pod czas takiego szkolenia omawiamy znaczenie posiadanych dokumentów pobytowych, znaczenie wiz, określenie praw i obowiązków cudzoziemca oraz pracodawcy, podstawy prawne. Po szkoleniu wysyłany opis rozwiązań i podstaw prawnych na podane maile. Zapis na szkolenie za nr tel. +48 730 326 122.

12. SKLEP INTERNETOWY www.ksiazkiukrainskie.pl 

W sklepie internetowym prowadzimy sprzedaż literatury ukraińskiej. Literatura sprowadzana z Ukrainy, bezpośrednio od wydawnictw, ceny z minimalną marżą (uwzględniamy koszty dostawy i część wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za sprzedaż). Telefon kontaktowy +48 730 326 122.


13. BIBLIOTEKA KSIĄŻKI UKRAIŃSKIEJ W WARSZAWIE – BEZPŁATNE WYPOŻYCZANIE LITERATURY

Biblioteka na dzień 14 maja 2020 nalicza około 1000 egz. książek literatury ukraińskiej. Wypożyczanie bezpłatne. Miejsce lokalizacji biblioteki w jednym z biur Fundacji – Warszawa, ul. Bagatela 1, lokal 503. Biblioteka stale jest uzupełniania, robimy zakup interesujących książek oraz bardzo chętnie przyjmujemy książki ukraińskie od darczyńców.  

14. KONSULTACJA W SPRAWIE NIELEGALNEGO POBYTU – BEZPŁATNIE

Usługa dla wszystkich zainteresowanych oraz osób wspierających cudzoziemców, którzy okazały się w niewyznaczonej sytuacji pobytowej w Polsce. Doradzamy godne wyjście z nielegalnego pobytu oraz pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia.

15. POMOC PSYCHOLOGICZNA – PRACA W GRUPIE – USŁUGA W TRAKCIE TWORZENIA BEZPŁATNA

Usługa na etapie tworzenia i ustalenia warunków i kryteriów.  Zamierzamy stworzenie grupy wspomagającej cudzoziemców, którzy mają kłopoty natury psychologicznej z odnalezieniem się w Polsce.

16. UZYSKANIE STATUSU REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ – CENA USŁUGI 1800 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa skierowana do cudzoziemców, którzy pracują i przebywają w Polsce ponad 5 lat, mają stabilne zatrudnienie, wystarczające dochody na utrzymanie siebie oraz członków rodziny mają plany zostać w Polsce na stale. Co my robimy: jesteśmy pełnomocnikami cudzoziemca w organach administracji państwowej, do której kierowane wnioski o udzielenie pobytu, wykonujemy wszystkie czynności prawno-administracyjne w celu uzyskania pozytywnej decyzji dla cudzoziemca. Analizujemy pobyt cudzoziemca za poprzednie 5 lat pod kątem przepisów ustawy o cudzoziemcach.


17. UZYSKANIE STAŁEGO POBYTU – CENA USŁUGI – 1800 ZŁOTYCH BRUTTO

Usługa skierowana do cudzoziemców, którzy posiadają Kartę Polaka, są w małżeństwie z obywatelami polskimi, mają polskie pochodzenie oraz pracują w Polsce, mają lub są w oczekiwaniu na stabilne zatrudnienie, mają plany zostać w Polsce, planują stabilny pobyt, pracę, zamieszkanie, świadomie podchodzą do formalnych spraw w kraju. Co my robimy: jesteśmy pełnomocnikami cudzoziemca w organach administracji państwowej, do której kierowane wnioski o udzielenie pobytu, wykonujemy wszystkie czynności prawno-administracyjne w celu uzyskania pozytywnej decyzji dla cudzoziemca.


18. UZYSKANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO – NADANIE OBYWATELSTWA (WOJEWODA) – CENA USŁUGI 2000 ZŁOTYCH BRUTTO  

Usługa skierowana do cudzoziemców kwalifikujących się do nadania obywatelstwa polskiego przez wojewodę właściwego zgodnie z miejscem zamieszkania. Co robimy: analizujemy sytuację pobytową cudzoziemca jeszcze na etapie przygotowania kwalifikacji do nadania obywatelstwa, doradzamy jak zbierać dokumenty, jak otrzymać certyfikat znajomości języka polskiego, umiejscowienie aktów urodzenia lub innych dokumentów potrzebujących umiejscowienia.